در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.

 باورهایم شاید دروغ باشند.

 آنها که دوستشان می‌دارم می‌توانند دوستم نداشته باشند.

 لبخندم را توى آیینه جا نگذارم.

 دلخوشی‌ها هیچکدام ماندگار نیستند.

 تا وقتی اوضاع بدتر نشده! یعنی همه چیز رو به راه است.

آرامش جایی فراتر از ما نیست.

 برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود!

 پیشترها چیزهایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند.

سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته‌اند، هر کسی سهم خودش را می‌آفریند.

وظیفه من این است؛ حمل باری که خودم هستم تا آخر راه.

 به جستجوى راه باشم، نه همراه.

زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است.

لبخند