آرزوهایم را به انصاف میانِ خود قسمت کنید:
آرزوی آسمانی بی‌هاشورِ کریهِ جت‌ها،
دریایی که زیردریاییِ مسلح به کلاهکِ هسته‌ای خوابِ ماهی‌هایش را آشفته نمی‌کند،
و زمینی که از مینِ ضد نفر زدوده شده باشد...یغما گلرویی