تنها تلاش برای موفقیت کافی نیست اگر که به آنچه می خواهید ایمان نداشته باشید!