موفقیت در زندگی، مرهونِ اراده است، نه مغز.

بازنده