بالاخره مردم شهر فورکس کارخودشونو کردن و جناب عباس آقای جالب رو به سمت نامزدی بنده برگزیدند!!!!!!!!!!!!عصبانی

وامروز من لابه لای این مردم نشستم با لبخند خشمگینانه ی زیرپوستی(!!!!!!!!) به اونها خیره شدم .البته با تاخیر 24ساعته در اشاعه ی این شایعه ی کذایی به سلامتی تک تکشون شک می کنم!متفکر

خب این هم از پیامدهای یک بعداز ظهر معمولی!منتظر