پرنده ای که به مهاجرت می اندیشد

از ویرانی آشیانه نمی هراسد...