بعداز این همه باران پائیزی بالاخره آسمان بازهم رنگ آفتاب را به خود گرفت! میروم برای چیدن چند شاخه گل!!!!!!حس یک نسیم بهاری...حس افتاب تازه به بلوغ رسیده ی سحر را دارم... حس پایان آرزوهایی که قرار است به موفقیت های ریز و درشتی تبدیل شوندقلب!حس شادی... غرور...اقتدار!

این آخری را در چشمان ملوس هم میبینم ! ـ همان که دیانا لقب گربه ی سلطنتی را به او داده –تعجب

لمیده است و چشمانش از اقتدار برق میزند!!!!!!!!

میگویند فلانی گربه صفت است!ـ یعنی فطرت پستی دارد – در همین لحظه احساس میکنم که همه ی صفات این موجود دوست داشتنی ام را دوست دارم بنابراین یک نظریه ی مردمی دیگر را هم نقض کرده ام(!)متفکر

تبریک میگویم ane حالا کارت به جایی کشیده است که از جوامع انسانی هم دلزده ای ! چه بهای گزافیناراحت