من وسحرو کروموزوم عزیز در یک آخر هفته ی پاییزی زیبانیشخند