بهار94

دوباره به شب های بهاری رسیده ام!

دوباره پوست خنک شب بوی شرجی درخت های نورس را می دهد!!!

و من که باز هم میروم و به صدای شب پره ها گوش می کنم و با دوربین شکاری ام به مهتاب نگاه می کنم!

عاشق میشوم...بی هیچ معشوقی

مگر نه آنکه عشق را بی هیچ معشوقی درسرشت  شقایق ها نهاده اند؟!!!! با خود می اندیشم که بی انصافانه است!!!!!!!!!این همه بی تابی...بی انصافانه است

/ 0 نظر / 20 بازدید