/ 3 نظر / 7 بازدید
رها

سلامتی رفقا نه رقبا سلامتی زجر دیده ها سلامتیه خودم و خودت !

پردرآمدترین شغلهای موجود در ایران WWW.CSt.US.PN

r..n.usa

هر کجا هستم،باشم آسمان مال من است. پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است. چه اهمیت دارد؟ گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟ من نمی دانم که چرامیگویند:اسب حیوان نجیبی است،کبوترزیباست؟ وچرادرقفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدرچه کم ازلاله ی قرمزدارد؟ چشمهارابایدشست،جوردیگربایددید. واژه ها رابایدشست. واژه بایدخودباد،واژه بایدخودباران باشد. چترهارابایدبست، زیرباران بایدرفت Nostalgia means I'm away from all I like these days