قلب سالم من

اینبارعنوان  آزمایشگاه فیزیولوژی مان نوار قلب بوده که این یکی را هم به لطف دوره ی تابستانه ای که در بیمارستان بوده ام حسابی به یادم ماندهلبخند

چند نفری دراز میکشیم و بعد از پروسه ی نجویدن آدامس و حرف نزدن و تنفس منظم و بی حرکت ماندن و.... (!!!!!!!!!!)ازهمه مان نوار قلب میگیرند که از قضا همگی در نوارشان با منحنی های عجیب الخلقه ای روبه رو میشوند تعجب

استاد هم فقط نوار قلب من را بر میدارد و می گوید این یکی سالم است!!!!!!!!!!!!!!!!

از رویش کپی میگیرد تا به کتابهایمان بچسبانیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

این هم قلب معروف منخنده:

قلب

/ 0 نظر / 21 بازدید