عطیه برتر

دستی را پس نزن که چهره ات رامی تراشد چرا که این دست راه را نیزبه تو نشان خواهد داد.

مطمئن باش با گذر هر دقیقه زیباتر میشوی.

و هر چند اکنون درک نمی کنی دشواری ها و وسوسه ها ابزارهای خدایند!

(پائولو)

/ 0 نظر / 4 بازدید