"دلاور نور"

"دلاور نور"

هر دلاور نور ترس از ورود به نبرد را چشیده است.

هر دلاور نور زمانی در ایام گذشته به کسی دروغ گفته یا خیانت کرده است!

هر دلاور نور در راهی قدم گذاشته که مال او نبوده.

هر دلاور نور به بی ارزش ترین دلایل رنج کشیده .

هر دلاور نور- دست کم یک بار – باور کرده که دلاور نور نیست.

هر دلاور نور در انجام وظایف معنوی خود کوتاهی کرده.

هر دلاور نور زمانی می خواسته (نه) بگوید (بله) گفته است.

هر دلاور نور کسی را که دوست داشته رنجانده است.

به همین خاطر است که دلاور نور است ! زیرا تمام این تجربه -ها را داشته و با این حال هرگز امیدش را به این که بهتر از این که هست شود از دست نداده است.

(از کتاب راهنمای دلاور نور/پائولو)

/ 0 نظر / 8 بازدید