آنجا و آنچه را که هستی، افکار و باورهایت رقم زده اند.

افکار و باورهایت را تغییر بده، تا آنجا و آنچه را که هستی تغییر دهی.

/ 0 نظر / 5 بازدید