شکار دروزوفیلا ( Drosophila)

دروزوفیلا یا همان مگس میوه ی خودمان!تعجب!!!!!!!!!(همان که تا یک میوه ی شیرین میگذاری جلویت سروکله اش از ناکجا آباد پیدا می شودعصبانی!!!!!!).

در آزمایشگاه ژنتیک  این موجودات اعصاب خورد کن و بررسی مورفولوژی موتان های مختلف آن همیشه و همیشه مطرح بوده و هست! استاد مربوطه می آید و به هر کداممان یک لوله ی آزمایشگاهی میدهد و میگوید:

"برای دیدن کروموزوم غول که فقط و فقط در شفیره ی دروزوفیلا دیده میشود به نر و ماده ی زنده ی آنها نیاز داریم 5000نوع آن را سفارش داده ایم که هنوز از هند وارد نشده اند!!!!!(احتمالا مشکل پاسپورت و ویزا داشتند!!!!!!!!!!خنده) بنابراین هر کس که این کار را انجام دهد 2 نمره ی ناقابل تقدیم میکنیم!!!!

و اما طریقه ی شکار مگس میوه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"قهقهه

و ما هم که دیگر تاب نمی آوریم شروع میکنیم به خندیدن!

بعد از ساختن محیط کشت این موجودات نازنین هر کداممان دو لوله برمیداریم و پیش به سوی شکار دروزوفیلا و 2 نمره ی پایانم ترم!!!سوال

/ 2 نظر / 26 بازدید
زانیار

همین مگس معمولیها ؟؟؟ سیاه رنگن ؟؟؟

شاهده

تو این اتاقی که من هستم و تو این هوای بسیار گرم این روزها، جشن و شادی ِ این دروزوفیل هاست!! یعنی کافیه یک قطره آب یک میوه روی میز چکیده بشه و پاک نکنم! یک ساعت برم و برگردم، غوغا شده!! کلا سطل آشغال را کنار گذاشتیم، مستقیم باید ببریم توی سطل آشغال مرکزی بریزیم. [خنثی]